Menu
Sepet

Şikayet ve Öneriler

İstek, İtiraz, Şikayet ve Öneri

İstek ve Öneri

Personel Belgelendirme Faaliyetlerimize yönelik istek ve önerileriniz için veya faaliyetlerimiz içerisinde bulunmayan hizmet talepleriniz için aşağıdaki linkten bize ulaşabilirsiniz. En kısa zamanda tarafınıza dönüş yapılacaktır.

Tür: İstek/Öneri, Konu: Hizmet

/BizeUlasin

İtiraz ve Şikâyetler

 Iraqto’ya yapılacak itirazlar, şikâyetler ve öneriler; yazılı, sözlü, e-mail, telefon, bilgi edinme ve Iraqto WEB sayfasında yer alan itiraz, şikâyet ve öneri yapma alanından gerçekleştirilebilir. IRAQTO’ya gelen tüm itirazlarşikâyetler ve öneriler Yönetim Temsilcisinde toplanır ve yazılı hale getirilir. Tüm itirazlar, şikâyetler ve öneriler Yönetim Temsilcisi tarafından İtiraz, Şikâyet, Öneri ve Karar Bildirim Formuna kayıt edilir. Yönetim Temsilcisi veya Program sorumlusu tarafından itirazlar, şikâyetler ve öneriler alındığına dair bilgilendirme e-posta veya yazı ile itiraz, şikâyet ve öneri sahibine bildirilir.

 Yönetim Temsilcisi itirazların, şikâyetlerin ve önerinin konusuna göre; belgelendirme programından sorumlu olan personelle ve/veya büro elemanları ile görüşerek itirazşikâyet ve öneri konusunda ön çalışmaları başlatır. Gerçekleştirilen ön çalışmalar; İlgili Personel, Yönetim Temsilcisi ve Müdür tarafından değerlendirilir.

İtiraz, şikâyet ve öneri başvurularında TSE açısından gizli kabul edilen materyaller (doküman, dosya, kayıt, sınav soruları) talep edilse dahi başvuru sahibiyle paylaşılmaz. 

IRAQTO tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerinin sonuçlarına yapılacak olan itirazlarınşikâyetlerin ve önerilerin süresi, kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gündür.

 İtirazı Geçerli Kılma, Araştırma ve Önceki Benzer İtiraz Sonuçları ile Karşılaştırma

 İtiraz, Şikâyet, Öneri ve Karar Bildirim Formuna kayıt edilmiş olanlar, resmi yazı ile gelenler veya e-mail olarak gelen tüm itirazlarınşikâyetlerin ve önerilerin doğruluğu, açıklamanın yeterliliği, güvenirliliği, yasal şartlara uyumluluğu, belgelendirme programına uyumluluğu, yapılan sözleşme şartlarına uyumluluğu vb. konularla ilgili tüm bilgiler toplanır. Bu bilgilere ait tüm verilerin elde edilen kaynaklara göre uygunluğu/uygunsuzluğu araştırılır.

 IRAQTO itirazlar, şikâyetler ve önerilerle ilgili geçerliliğin ispatı ve araştırmanın detaylandırılması ile ilgili sıkıntıların oluşması durumunda itirazı, şikâyeti ve öneriyi gerçekleştiren kişiden veya kişilerden veya kurum/kuruluşlardan yeni belgeler isteyebilir.

 İtirazları, şikâyetleri ve önerileri alma ve değerlendirme süreçlerinde çalışan personel ve komite üyeleri itiraza, şikâyete ve öneriye neden olan konu içinde yer alması durumunda bu personel ve komite üyesi itirazı, şikâyeti ve öneriyi alma, geçerli kılma, araştırma ve önceki benzer itiraz, şikâyet ve öneri sonuçları ile karşılaştırma işlemlerinde görev alamazlar.

 IRAQTO’ye gelen tüm itirazlar, şikâyetler ve öneriler işleyen sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlayan yapıcı kaynaklar olarak değerlendirilir.

 Süreçlerde çalışan tüm personel ve komite üyeleri imzalamış oldukları tarafsızlık sözleşmesinde yer alan kurallara uyarak itirazların, şikâyetlerin ve önerilerin değerlendirilmesi ve karar verilen işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlar.

 IRAQTO itirazların, şikâyetlerin ve önerilerin yapılması, itirazların, şikâyetlerin ve önerilerin alınması, geçerli kılınması, araştırılması, önceki benzer itiraz, şikâyet ve öneri sonuçları ile karşılaştırılması işlemlerinde ve karar verme aşamalarında itiraz, şikâyet ve öneri veren kişilere karşı herhangi bir şekilde ayrımcılık yapamayacağı gibi; ayrımcılıkla ilgili faaliyetleri de gerçekleşmesi durumunda sorumlu olacaktır.

 Sınav sonuçları ile ilgili itirazlarda sınav sonuçları gizlilik ilkelerine uygun olarak onaylı başka bir sınav görevlisi tarafından sınavın tekrar değerlendirmesiyle gerçekleştirilir. Değerlendirme sonuç bilgileri IRAQTO tarafından ilgili kişi/kişilere yazılı olarak (e-mail, resmi yazı, faks, vb.) veya telefonla bildirilir. Böylece yapılan itiraz, şikâyet ve öneri ile ilgili değerlendirme karara bağlanmış olur. Gerçekleştirilen işlemlerle ilgili kayıtlar muhafaza edilir.

 İtiraz, şikâyet ve öneri ilgili toplanan bilgi ve materyaller göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen değerlendirme sonucu başvuru sahibi tarafından uygun olarak değerlendirilmemesi durumunda başvuru sahibi tekrar itiraz etme hakkına sahiptir.

Sınav sonuçlarına yeniden itiraz edilmesi, belgenin askı alma talepleri, belgenin iptal talepleriyle ilgili gelen tüm başvurular başvuru konusuyla ilgili Belgelendirme Komitesine programlarla ilgili itirazlar, şikâyetler ve öneriler ilgili toplanan deliller ve bulgular değerlendirilmek üzere ilgili Program Komitesine iletilir.

 Söz konusu komite mevcut veriler kapsamında değerlendirmesini yapar, gerektiğinde değerlendirmeye katkı sağlayacak ilave bilgileri ve/veya kayıtları talep edebilir. Komitenin değerlendirme sonucunda almış olduğu karar/kararlar komite tutanaklarına işlenir. Komitenin almış olduğu karar yasalara ve TSE mevzuatlarına uygun olması durumunda gerekli olan işlemler başlatılır.

 Sınav görevlileri ve/veya sınav gözetmenlerinin gözetiminde gerçekleştirilen sınavlar esnasında katılımcılar bireysel veya grup olarak kopya çekmesi, sınavı sabote etmesi, sınav sorularının resmini çekmesi ve benzeri davranışlarla sınavın standartlara ve Belgelendirme programına uygun olarak gerçekleştirilmesini engellemesi durumunda; ilgili Belgelendirme komitesi katılımcıların tekrar belgelendirme başvurusu yapmasına karar verebilir. Komite tekrar başvuru tarihini ilgili mevzuat ve standartlarda belirlenen yasak süreleri göz önünde bulundurularak belirler.  Belirlenen tarihe kadar katılımcı veya katılımcıların başvuruları ile ilgili işlemler gerçekleştirilmez.

 Komitenin almış olduğu karar veya kararlar IRAQTO program sorumlusu tarafından itiraz, şikâyet ve öneri sahibine yazılı (eposta, resmi yazı, faks, vb.)  şekilde iletilir. İletilen karara yeniden itiraz edilmesi durumunda ilgili konu “İtiraz Şikâyet ve Uyuşmazlık Komitesine iletilir.

 İtiraz Şikâyet ve Uyuşmazlık Komitesi kendisine gelene talepleri TSE-PR-009 İtiraz, Şikâyet ve Uyuşmazlık Değerlendirme Prosedürü, TSE Personel Belgelendirme Usul ve Esasları Yönergesi ve TSE Belgelendirme Yönergesine uygun olarak karar işlemlerini gerçekleştirir.

 İtiraz Şikâyet ve Uyuşmazlık Komitesi tarafından alınmış olan karar itiraz ve şikayetle ilgili son karar Enstitümüz için nihai karar olarak kabul edilir. İtiraz Şikâyet ve Uyuşmazlık Komitesi tarafından alınan karar itiraz, şikâyet ve öneri sahibine yazılı (eposta, resmi yazı, faks, vb.)  Şekilde iletilir.

İletişim:

E-Posta: talep@hazale.net

İtiraz, şikâyet ve öneri başvurularında TSE açısından gizli kabul edilen materyaller (doküman, dosya, kayıt, sınav soruları) talep edilse dahi başvuru sahibiyle paylaşılmaz.